Reality

  • Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov
  • Náhradné dedičské konania
  • Sprostredkovanie kúpa a predaja nehnuteľností
  • Sprostredkovanie vyhotovenia kúpno-predajných zmlúv, zámenných zmlúv, zmlúv o zriadení vecných bremien, zmlúv o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, atď.
  • Zabezpečenie podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
  • Sprostredkovanie vyhotovenia znaleckých posudkov
  • Zabezpečenie stavebného dozoru
  • Zabezpečenie podkladov z katastra nehnuteľností
  • Príprava a sumarizácia podkladov pre výkup pozemkov – developérska činnosť
  • Analýza majetkových vzťahov