Geodetické služby

Geometrické plány
Vyhotovujeme geometrické plány ako technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín, znázorňujúci graficky pozemky a stavby, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením resp. výstavbou. Vykonávame grafické identifikácie parciel registrov E – KN a C – KN a skutkového stavu v teréne.

Majetkoprávne vysporiadanie

Vykonávame činnosti spojené s identifikáciou vlastníkov, vypracovania návrhu zmluvy, doručenie fyzickým alebo právnickým osobám. Zabezpečujeme uzavretie zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Súčasťou je aj vyhotovenie geometrického plánu a súdnoznaleckého posudku.

Vytyčovacie práce

Vytyčujeme priebeh hraníc pozemkov z platnej katastrálnej mapy, hranice pre fyzické odčlenenie časti pozemkov na podklade geometrického plánu.

Vytyčujeme stavby:

  • rodinné domy
  • bytové domy
  • inžinierske stavby

Inžinierska geodézia

  • Vykonávame predrealizačné a porealizačné zamerania
  • Zameriavame žeriavové dráhy